Seo, Web Tasarım ve Dijital Reklam Sözleşmesi

Eylül 10, 2018 -

Sözleşme Örneği

Madde 1.Taraflar

İşbu Web Tasarım Alıcı Sözleşmesi, Vayes Web Tasarım (Satıcı) ile herhangi bir ödeme yöntemi ile,
kredi kartı, bankadan Satıcı’nın hesabına havale yapmak suretiyle ‘Web Sitesi - SEO Danışmanlığı - Google Reklamları’ hizmetlerinden faydalanan müşteri (Alıcı) arasında ‘Alıcı’ nın işlem yapmak için ‘Satıcı’ ya ödeme yapması ile başlayan karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiş çalışma kapsamıdır.
‘Alıcı’, Vayes Web Tasarım ile işlem yaptığında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini kabul ettiğini ve onayladığını kabul ve beyan eder.

Madde 2.Tanımlar

Alıcı:
https://vayes.com.tr adresinde ‘Satıcı’ tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri iş bu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde kredi kartı bilgisini vererek, havale yaparak veya promosyon ile satın alan ‘müşteri’.
Satıcı:
https://vayes.com.tr adresinde ‘Alıcı’lara yönelik olarak hukuken mülkiyetine haiz bulunduğu ve mülkiyeti üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden ‘kuruluş’.
Web Sitesi:
Vayes Dijital İnteraktif sahipliğindeki elektronik ticaretin yapıldığı ve mal ve/veya hizmetlerin alınıp, satıldığı ve raporlandığı https://vayes.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi.

Site Hizmetleri (Kısaca ‘Hizmet’):
‘Site’ içerisinde ‘Satıcı’ tarafından kullanıma sunulan ve ‘Alıcı’ tarafından satın alınan değerlerdir. ‘Satıcı’, ‘Site’ içerisinde ortaya konulan ‘hizmet’lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. ‘

Madde 3.Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

İşbu sözleşmenin konusu, ‘Site’de sunulan hizmetlerin (Google Adwords, Google SEO, Harita Kayıt, Sosyal Medya Pazarlama, Özel Yazılım Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı), bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
Talep Edilen Ürün Özellikleri (Anahtar Kelimeler,Reklamın Yayınlanacağı Saatler,Ülkeler, iller ve Talep Edilen Bütçe, Harita Kayıt Bilgileri, SEO Teklif Kelimeleri) http://https://vayes.com.tr adresinde bulunan Talep Formunda Belirtilen İsteğe Göre Belirlenecek ve Alıcı Tarafından Doldurulan Bu Bilgiler Baz Alınacaktır.

Madde 4.Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ‘Satıcı’ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ‘Satıcı’ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ‘Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. ‘Mücbir sebep’ terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları,Google Hesap İncelemelri,de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ‘Satıcı’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 5.Hak ve Yükümlülükler

5.1. ‘Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) ‘Alıcı’, ‘Site’nin hizmetlerinden faydalanırken ve ‘Site’deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, ‘Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, sitede ve bu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

b) ‘Alıcı’, ‘Satıcı’ nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ‘Alıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple ‘Satıcı’ dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

c) ‘Alıcı’lar ‘Site’ dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler. ‘Satıcı’, ‘Alıcı’lar tarafından kendisine iletilen veya ‘Site’ üzerinden kendileri tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgilerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) Alıcı’lar, ‘Satıcı’nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez

e) ‘Alıcı’lar sitede sunulan ürün ve/veya hizmetlerin satın alınması ile ilgili işlemlerde öncelikle ‘Kredi’ satın almak zorundadırlar. ‘Alıcı’, ‘Kredi Satın Alma İşlemini kredi kartı ile online veya havale yolu ile de gerçekleştirebilir. Havale ile yapılan ‘Kredi’ alımlarında ‘Alıcı’ ödeme yaptığını ‘Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kredi Kartı Mail Order Formu İle Ödeme Yapıldığında Ödemeye Herhangi Bir Sebepten Dolayı Bankanız Aracılığı İle yapılan İtiraz Halinde Google Inc. ile Vayes Dijital İnteraktif Arasındaki İş Ortaklığı Zarar Görebileceği Gibi Satıcı Doğabilecek Maddi Ve Manevi Tazminat Hakkına Saklı tutar.
Alıcı Herhangi Bir Sebeple kendi el yazısı ile, kendi İmzası Bulunan Mail Order Formu Doldurarak Yaptığı Ödemelere İtiraz Etmeyecegini Kabul, Taahüt ve Beyan Ettiğini Onaylamış Bulunmaktadır

f) ‘Alıcı’, ‘Site’de ‘Satıcı’ tarafından satış için sergilenen ürün ve/veya hizmetleri, ‘(Google Adwords, Google SEO, Harita Kayıt, Sosyal Medya Pazarlama, Özel Yazılım Hizmetleri ve Dijital Pazarlama Danışmanlığı)kullanarak talep ettikten sonra, satın almayı kabul ve taahhüt eder.

g) ‘Alıcı’, sergilenen herhangi bir ürün ve/veya hizmeti, ‘Kredi’sini kullanarak satın aldığında, ‘Site’de ürün ve/veya hizmet ile ilgili yapılan açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır. ‘Alıcı’ satın alma işleminden vazgeçebilir ancak iptal ve iade talebine kadar olan süreye kadar gerçekleşen yayın bedelini, yayın bedeline tekabül gelen komisyon oranını ve hesap kurulumu-optimizasyonu adına da ayrıca 100 TL ücreti KDV hariç komisyon dahil yapılmış ödeme içerisinden düşerek geri iade edilecektir. ‘Satıcı’nın her durumda ve aşamada satışı iptal etme hak ve yetkisi vardır.

h) Kurulum aşamasında ve yayın süresinin içerisinde Google Reklamcılık Politikaları sebebiyle askıya alınan hesaplardaki kalan bütçelerden hizmet bedeli alınmaksızın ücret iadesi yapılabilmektedir.

i) ‘Alıcı’ ve ‘Satıcı’ arasındaki alım-satım işlemi, ‘Alıcı’nın satın almak isteğini ‘Panel’i aracılığıyla ‘Satıcı’ya bildirdiği mal ve/veya hizmetin ‘Alıcı’ya sunulması ve hizmetin verildiğinin ‘Panel’i aracılığıyla ‘Alıcı’ya bildirilmesi veya ürünün ‘Satıcı’ tarafından ‘Alıcı’nın belirttiği adrese fiziki olarak teslimi ile ‘Kredi’sinden mal ve/veya hizmet bedelinin kesilmesidir.

Madde 6.Genel Hükümler

a) Uluslararası fikri mülkiyet hukukuna (Türkiye Cumhuriyeti Telif Hakları Kanunu dahil olmak üzere) uyan ihlal edildikleri iddia edilen telif haklarına ilişkin ihbarlara karşılık vermek ve birden fazla defa ihlal edenlerin hesaplarını iptal etmek ‘Satıcı’ nın politikasıdır.

b) Google reklamlarına yönelik promosyon kuponlarının firma için uygulanması ‘Satıcı’ nın inisiyatifindedir. Promosyon kuponları uygulanacak hesaplar. Google Politikalarına, Adwords koşullar ve şartlar belgelerine uygun olmalıdır. Promosyon kuponları bu koşulları sağlayan müşteriler için karşılıksız olarak firmaya sunulabilir.

c) ‘Satıcı’ ilgili firma için firmanın yaptığı ödeme bedeli karşılığı olan kota çerçevesinde Google arama motorunda Sponsor Bağlantı Reklamı sağlanmasını taahhüt eder. İlgili firmanın ‘Satıcı’ dan satın aldığı Google reklam bütçesi sona erdiğinde firmanın reklamları duraklatılır ve ilgili firma durumdan haberdar edilir.

d) ‘Satıcı’ ilgili kuruluşun anahtar kelimelerinin ve reklamlarının Google AdWords Qualified Professional Tarafından yönetilmesi ve optimizasyonu işlemlerini yapmayı taahhüt eder.

e) ‘Satıcı’ ilgili firmanın internet sayfalarıyla ilgili reklam istatistiklerinin, firma tarafından belirlenecek temsilciye Google Reklam paneli aracılığı ile iletilmesi işlemini taahhüt eder.

f) Müşteri gönderilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu şimdiden kabul ve taahhüt eder. Müşterinin göndermiş olduğu iletişim bilgilerinin doğruluğu yine müşterinin sorumluluğunda olup, bu konulardan doğabilecek her türlü zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır.

g) ‘Satıcı’ sağladığı hizmet üzerinden müşterinin internet sayfasında hukuka, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırılık teşkil eden fiil ve eylemlerini tespit ettiği takdirde veya gene müşterinin internet sayfasında Google AdWords Yönergelerine aykırı ibareler veya görseller tespit ettiği takdirde; tespit ettiği tarihten itibaren müşteriye haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk üstlenmeksizin reklamları kaldırma hakkına sahiptir.

h) ‘Satıcı’ tarafından yönlendirilecek, müşteriye ait internet sayfalarının içeriğinde hiçbir sebebe dayanmayan, kişisel kin, garez, ve benzeri nedenlerle herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık ile ilgili sadece kötüleme amaçlı olan içerik göndermek; ziyaretçi ve üçüncü kişilere yönelik gereksiz argo kelimeler kullanmak; herhangi bir kişi, kurum, maddi ya da manevi varlık üzerinde infiale yol açacak içerik göndermek; yorum amacı taşımayan, güdümlü, yönlendirmeli, sadece siyasi, dini ve kültürel propaganda amacı taşıyan içerik oluşturmak; kendisine ait olmayan bir içeriği telif haklarını yok sayarak göndermek; birbirilerinin kişisel haklarına müdahale etmek ile cezai işlem gerektirecek yasalara aykırı her bir durum yasaktır. ‘Satıcı’ bu tür içeriklerden hiçbir sorumluluk kabul etmediği gibi içeriği internet sayfasında yayınlayan müşteri bu durumdan bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

i) Ödeme tutarının ’lik tutarı Katma Değer Vergisine münhasır ‘Satıcı’ ya ödenir. ‘Satıcı’ KDV tutarının maliyeye ödenmesi ile mükelleftir.

j) Ödenen tutar KDV(Katma Değer Vergisi), Damga Vergisi, Stopajlar, komisyon oranları eklenmiş toplam tutarlardır. Yönetim paneli ve raporlama ara yüzünde kdv hariç toplam bütçeniz görüntülenmektedir. Firmaların/tüzel kişiliklerin kurumsal yapılarına, sektörlere, firmalarla yapılan özel sözleşme koşul ve şartlarına göre vergi, stopaj, komisyon oranları ve yüzdelik dilimler farklılık gösterebilir. Kdv düşüldüğünde kalan reklam bütçe tutarının

Etiketler
  • Diğer

Serdar GÜRSOY

Sektördeki 10+ yıllık tecrübesi ile yenilikçi ve akışı değiştiren fikirlerle ticareti arttırıcı bazda pazarlama çözümleri üreten Dijital Stratejist.

Vayes Blog'a yeni içerik eklendiğinde ilk siz haberdar olun!

BÜLTEN ÜYELİĞİ

Instagram'da en verimli etkileşim alacağınız saatler sabah 07:00 - 09:00 arası ve akşam 19:00 ile 24:00 arasıdır. İnsanlar ilk uyandığında Instagram'a bakar. İşten gelip dinlendikten sonra da aktif olarak sosyal medyayı kullanır.